1.      Sąvokos

1.1. Pardavėjas – www.beautyart.lt

1.2. Beauty Art - elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.beautyart.lt

1.3  Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo 2) juridinis asmuo 3) Įgaliotieji asmenys

1.4 Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.6 Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu

1.7 Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.beautyart.lt  taisyklės“.

2.      2, Bendrosios nuostatos


2.1 Pirkėjas patvirtina Taisykles ir su jomis yra supažindintas. Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.beautyart.lt susijusios sąlygos.

2.2 Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus pranešdamas visiems jau registruotiems Pirkėjams.

2.3 Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

 

3.       Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekes jas apmoka pasirinktu būdu.

3.2.Pirkėjas gali užsisakyti prekes www.beautyart.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.2.1. internetu užsiregistruodamas www.beautyart.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
3.2.2. internetu nesiregistruodamas www.beautyart.lt
3.2.3. telefonu;
3.2.4. prekių atsiėmimo punktuose.

3.3 Prekių užsakymą telefonu ar Prekių atsiėmimo punktuose pateikusieji Pirkėjai patvirtina susipažinę su taisyklėmis.

3.4 Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas www.beautyart.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.beautyart.lt

4.2. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.4 Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

4.5 Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Prekių atsiėmimo punkte, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame Prekių atsiėmimo punkte per Taisyklėse nurodytus terminus.

4.5 Minimali užsakymo suma išperkamuoju būdu 20

4.6 Kilus ginčui dėl netinkamos įsigytos prekės „Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainė www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ “.

5. Prekių grąžinimas

5.1. Įsigytų daiktų grąžinimas galimas vadovaujantis (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738, toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės)

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
•    Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
•    Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota;
•    Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta ir būti nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
•    Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).
Nesilaikant išvardintų sąlygų mes pasiliekame teisę daikto grąžinimui nepriimti. Jei prekė yra grąžinama ne dėl prekės kokybės, prekes Pirkėjas privalo grąžinti savo transportu.

5.2. Prekes galima grąžinti per 14 darbo dienas nuo prekės gavimo dienos. nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas papildomų išlaidų.

Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad vadovaujantis Civilinio kodekso 6.228(7) straipsnio 8 punktu kad vartotojas, atsisakęs sutarties (prekių), turi padengti prekių grąžinimo išlaidas, o nuotolinių sutarčių atvejais – prekių grąžinimo išlaidas, jei prekės dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžintos paštu.

5.3. Pirkėjas apie nekokybišką prekę Pardavėją privalo informuoti ne vėliau kaip per 5d.d

5.5 Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 darbo dienų nuo Prekių grąžinimo dienos, jei buvo grąžinta nekokybiška ar brokuota prekė.

6.Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

6.1. Pirkėjui sąmoningai ar nesąmoningai kenkiant ar mėginant pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ir/arba pažeidžiant savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve, išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Esant nuo Pardavėjo nepriklausomoms aplinkybėms ir kitoms svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės prekybos parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

6.5Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

6.6. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos suformuotame užsakyme nurodomos eurais

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš jo pasirinktu būdu:

      7.2.1. Apmokėjimas bankiniu pavedimu. Mokėjimas užskaitomas ir laikomas tinkamai įvykdytas pinigams patekus į pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą.

      7.2.2. Mokėjimai.lt  mokėjimas užskaitomas ir laikomas tinkamai įvykdytas pinigams patekus į "mokėjimai.lt" atsiskaitomąją sąskaitą.

      7.2.3 PayPal sistema

7.3 Už užsakytas prekes Pirkėjas privalo atsiskaityti per 5d.d, kitu atveju užsakymas atšaukiamas.

 

8. Prekių pristatymas

8.1 Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių  teisingą pristatymo adresą ir kitus su pristatymu susijusius duomenis.

8.2 Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nustatytą prekių pristatymo mokestį.

8.3 Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui Prekę pristatyti ne vėliau, kaip per 7 darbo dienas nuo prekių apmokėjimo gavimo dienos. Karantino metu ir šventiniu laikotarpiu siuntos gali vėluoti 3-5d.d

8.4 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės, dėl neteisingai pateiktų siuntimo duomenų arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.5 Prekės laikomos pristatytomis nuo to momento kai Pirkėjas jas priima.

 

9. Pirkėjo duomenų saugumas

Asmens duomenys elektroninėje parduotuvėje www.beautyart.lt yra tvarkomi vadovaujantis 1996, Birželio 11d. Nr. I-1374, Vilnius „LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS“ įstatymu.

9.1 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

9.2 Beauty Art nekaupia prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų. Elektroninės parduotuvės www.beautyart.lt pirkėjai prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar elektroninių mokėjimų sistemų duomenis įveda bankų puslapiuose, todėl www.beautyart.lt ši informacija neprieinama.

 

10.Atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir perdavimo tretiesiems asmenims atveju po to sekantys trečiūjų šalių veiksmai elektroninėje parduotuvėje, pasinaudojant perduotais duomenimis, tampa Pirkėjo atsakomybe.

9.3. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.

9.4. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti šias Taisykles.

10.2 Visi kilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti abipusio susitarimo probleminiai klausimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. „Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainė www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ “.

 11.PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

11.1. Prekių kokybė, kosmetikos prekių galiojimo terminai kruopščiai patikrinami prieš perduodant Pirkėjui

11.2. Pardavėjas neatlygina Pirkėjui patirtų nuostolių , jeigu Pirkėjas netinkamai transportavo, sandėliavo ar naudojo mūsų parduotuvėje įsigytas prekes.

11.3 Elektronikos prekėms suteikiama 12 mėnesių garantija, jeigu prekės aprašyme nenurodyta kitaip.

 12.Autorinių teisių saugojimas

Prekiniai ženklai ir autentiški numeriai negali būti kopijuojami ,dauginami ar perkeliami ant kitų gaminių.

Draudžiama kopijuoti ir platinti puslapyje patalpintas foto nuotraukas, aprašymus ir kt. Pobūdžio informaciją , be raštiško Pardavėjų sutikimo.

Nesilaikant šių sąlygų, autoriai turi teisę pateikti skundą ir reikalauti žalos atlyginimo

LR AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMAS

Redaguota:2020.12.28